Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten
tussen BeheerBudget en zijn opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer
van trainingen, workshops, coaching gesprekken of andere activiteiten die
een bijdrage leveren aan persoonlijke/financiële en/of professionele groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “BeheerBudget” de volgende betekenis:
“BeheerBudget en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie
ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer BeheerBudget
deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door BeheerBudget gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14
dagen, tenzij anders aangegeven. BeheerBudget is slechts aan een offerte gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder
voorbehoud of wijziging schriftelijk aan BeheerBudget is bevestigd en de opdrachtgever de
juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur
vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de
opdrachtgever aan BeheerBudget een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van
advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n
schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende
offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of
aanmeldingsformulier van BeheerBudget. Het is ook mogelijk dat BeheerBudget in overleg met de
opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door BeheerBudget een termijn is
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen.
Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare
tekortkoming van BeheerBudget op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan
ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij
overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen
waarbinnen BeheerBudget de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze
nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de
overeenkomst.
2.5 Als BeheerBudget de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of
een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen
vaststellen wat ieders taak is. BeheerBudget aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid,
noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende
werkzaamheden van de derde.
Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen BeheerBudget en haar opdrachtgever verplicht BeheerBudget zich
ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van
vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van BeheerBudget kan en mag
verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen BeheerBudget en haar opdrachtgever accepteert BeheerBudget
een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich
dat BeheerBudget zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te
bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 BeheerBudget heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met
BeheerBudget gesloten overeenkomst. BeheerBudget verplicht zich hierbij om deze derden met de
hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de
nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op
gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de
andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij
de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl
geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als BeheerBudget voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of
medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is BeheerBudget van haar verplichtingen
gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde
informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
3.6 Als de met BeheerBudget gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk
leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met BeheerBudget gesloten
overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur
van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst
schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds
niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.
Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van
kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het
minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt BeheerBudget mogelijke alternatieven met de
opdrachtgever of deelnemer.
4.2 BeheerBudget plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere
karakteristieke activiteit van BeheerBudget in de volgorde waarin de aanmelding heeft
plaatsgevonden.
4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke
gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge
toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met BeheerBudget en de organisatie waar deze persoon
toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur
voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan BeheerBudget is doorgegeven. Voor
vervanging berekent BeheerBudget een bedrag van € 35,= aan administratiekosten door aan
de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van
toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing
organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden
doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s
5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met
BeheerBudget kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan
ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is,
is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven
de oorspronkelijke financiële afspraken tussen BeheerBudget en haar opdrachtgever onverkort
van kracht.
5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding
en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor
aanvang berekent BeheerBudget een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan
de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering,
ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de
eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten
aan BeheerBudget te vergoeden.
5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de
opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan BeheerBudget te
vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.
Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
6.1 In het geval van trainingen die BeheerBudget voor de opdrachtgever op maat heeft
gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht
weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst
een door BeheerBudget op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst,
annuleert, ontbindt of opzegt, brengt BeheerBudget naast een bedrag van € 250,=
administratiekosten, de door BeheerBudget gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkelen
uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de
eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten
(omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan BeheerBudget te
vergoeden.
Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere
begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere
begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de
betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren
c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van
de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien
hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van
BeheerBudget.
Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden
toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op
schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van
overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de
overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend
schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder
dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in
staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige
stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.
Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van BeheerBudget bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf
bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden
berekend op basis van tarieven per, door BeheerBudget, gewerkte tijdseenheid.
9.2 Alle door BeheerBudget opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
9.3 Alle BeheerBudget opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten
behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van
ingeschakelde derden.
9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk
vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een
beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het
voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van
groepen) kan BeheerBudget in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar
werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks
de overeengekomen honoraria aan te passen.
9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door BeheerBudget zo nodig specialistische
werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er
evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover
vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens BeheerBudget
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de
werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
Artikel 10: overname van personeel
10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de
looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst
personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van
een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of
hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling
overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.
Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten
11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door BeheerBudget aan de
opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de
uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter
beschikking worden gesteld aan derden.
11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die
gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door BeheerBudget aan
de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft BeheerBudget voor, tijdens en
na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten.
De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor
de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1 BeheerBudget is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die
aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van BeheerBudget en haar
medewerkers.
12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan BeheerBudget in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers
claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die BeheerBudget bij de opdrachtgever verricht
heeft, valt onder deze clausule.
12.3 Wanneer BeheerBudget is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden
schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de
opdracht.
12.4 De totale vergoeding van BeheerBudget aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen
dan € 1.000,=.
12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten
die BeheerBudget uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet
aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te
bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit
herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Als BeheerBudget op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en als BeheerBudget zich niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning,
dan is BeheerBudget niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade die hierdoor is ontstaan.
Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent
de opdrachtgever BeheerBudget bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om
persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve
doeleinden. BeheerBudget beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke
voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter
beschikking aan derden.

 

Comments are closed.

WhatsApp chat