Home » Privacy statement

Privacy statement

BeheerBudget respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft als vertrouwelijk wordt behandeld. Dit houdt onder meer in dat wij op een zorgvuldige en betrouwbare manier omgaan met uw persoonsgegevens, dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat wij persoonsgegevens zullen verwijderen als wij deze niet meer nodig hebben voor onze bedrijfsvoering.

 

Toepassing

BeheerBudget wil door middel van dit Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe BeheerBudget omgaat met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door of uit naam van BeheerBudget

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende personen:

 

  • Personen die gebruik maken van de dienstverlening van BeheerBudget
  • Personen die gebruik maken van het contactformulier op de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens

BeheerBudget verzamelt informatie op verschillende manieren: wanneer u zelf ons de informatie verstrekt (doordat u via onze website informatie doorstuurt) en wanneer u diensten van ons gebruikt (als u dus klant bent). De verwerkingen van persoonsgegevens worden gedaan op basis van grondslagen als genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonsgegevens die voor een desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Daarnaast zullen we de persoonsgegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

 

We verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Delen met derden

Nee, we verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet, noch delen we deze met derden.

We kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens wel op basis van bijzondere omstandigheden delen:

  • Wanneer dat nodig is om de dienst(en) te leveren waar u om hebt gevraagd.
  • Wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces.
  • Wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van BeheerBudget te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze diensten.
  • Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

 

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacy statement en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacy statement gaat gelden.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u wilt weten welke gegevens BeheerBudget van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken.

Ook heeft u de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@beheerbudget.nl

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor dit Privacy statement op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke datum het Privacy statement het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. De meest actuele versie van ons Privacy statement kunt u steeds terugvinden op onze website: https://www.beheerbudget.nl

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement dan kunt u contact opnemen met ons via info@beheerbudget.nl

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Comments are closed.

WhatsApp chat